Select Page

Yrityksille suunnatut asiantuntijapalvelut ovat Suomessa hajautuneet usean eri viranomaisen hoidettavaksi. Nämä toimijat vastaavat samalla myös julkisista varoista maksettavasta yritystuesta, joka vaihtelee huomattavasti tuen myöntävän viranomaisen sekä käyttötarkoituksen mukaan. Suomessa suurin osa yritystuesta ohjataan suuryrityksiin.
Yritystuet jaetaan suoraan rahoitukseen ja verotustukiin, joita myönnetään yrityksille yhteensä noin miljardin euron edestä. Alla on lueteltu keskeisimmät yritystuen myöntäjät.

 

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus ELY

Suomessa on 15 alueellista ELY-keskusta, joiden tehtävänä on huolehtia alueidensa sosiaalisista, taloudellisista ja ekologisista kehitystehtävistä. ELY-keskukset ovat myös keskeisiä EU-rahoitusten myöntäjiä. Ne tekevät myös tiivistä yhteistyötä maakuntien liittojen sekä muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa ja myös ohjaavat työ- ja elinkeinotoimistoja. Lisäksi ne tarjoavat yrityksille rahoitustukien ohella monenlaisia asiantuntijapalveluita eri toimialoihin jakautuneina.

ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä alla olevissa kohteissa:
• Yritysten kehittämisavustukset investointeihin ja kehittämishankkeisiin
• Pk-yritysten valmistelurahoitus tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
• Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus sekä julkisille että yksityisille toimijoille
• Alueellinen kuljetustuki

 

Tekes

Valtio-omisteinen Tekes rahoittaa lainojen ja avustusten muodossa erilaisia projekteja, jotka luovat uusia toimintatapoja toimialoille ja jotka ovat innovatiivisia. Lisäksi sillä on oma rahoitusohjelmansa nuorille innovatiivisille kasvuyrityksille.
Yritys voi saada laajoihin hankkeisiin osarahoitusta myös Pohjoismaiselta investointipankilta tai Euroopan investointipankilta.

 

Finnvera

Valtion omistama Finnvera on erityisrahoitusyhtiö, joka tukee yrityksiä niiden perustamis- ja kasvuvaiheessa lainojen, vakuuksien ja vientitakuiden muodossa. Toiminnallaan se täydentää yksityisiä rahoitusmarkkinoita esimerkiksi myöntämällä osan tarvittavasta lainarahoituksesta pankin kanssa.

Tuillaan Finnvera on mukana yritysten toiminnassa aina liiketoiminnan aloittamisesta kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Se myös rahoittaa kansainvälistä vientiä sekä toimii Suomen virallisena vientitakuuorganisaationa. Lisäksi konserniin kuuluu luottomuotoista rahoitusta pääomatavaroiden vientiin tarjoava Suomen Vientiluotto.

Finnveran tehtävänä on parantaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää näin alueen kehitystä ja esimerkiksi työllistymismahdollisuuksia. Tämän vuoksi se arvioi yhtiön tuen saannin perusteet aina laajemman aluekehityksen näkökulmasta. Organisaation rahoitusmuodot jakautuvat useisiin, erilaisten yritysten tarpeita vastaaviin instrumentteihin.

 

Aloitusrahasto Vera Oy

Aloitusrahasto Vera tarjoaa pääomasijoitusta aikaisen vaiheen yrityksille. Rahaston avulla halutaan mahdollistaa, käynnistää ja vauhdittaa sijoituskohteiden kasvua sekä kehittää niitä kiinnostavimmiksi muille rahoittajille ja yhteistyökumppaneille.
Aloitusrahasto myös vahvistaa yksityisen pääoman saatavuutta aikaisen vaiheen sijoitustoiminnassa. Sen kohdeasiakkaita ovat teknologiayritykset, joihin se tekee aikaisen vaiheen sijoituksia. Lisäksi se tukee teknologiaintensiivisiä ja innovatiivisia palveluyrityksiä, joilla on voimakas tavoite kansainvälistymisessä.

 

Euroopan unioni

Myös Euroopan unioni tukee suomalaisia yrityksiä toteuttamansa alue- ja rakennepolitiikan kautta. Näin se vahvistaa jäsenvaltioidensa taloudellista ja sosiaalista integraatiota sekä vähentää alueellisia eroja jäsenvaltioiden välillä. Kuitenkin EU:n sisällä alueiden väliset erot ovat kasvaneet viime vuosien aikana, mikä on asettanut uusia haasteita integraatiopolitiikalle. Tämän vuoksi EU:ssa haetaan koko ajan uusia, toinen toistaan tehokkaampia välineitä sosiaalisten ja taloudellisten kehityserojen kaventamiseen.

Euroopan unionin yritystuet kanavoidaan jäsenmaihin erilaisten komission hyväksymien tavoiteohjelmien välityksellä. Ohjelmat ovat määräaikaisia, usein noin viiden vuoden mittaisia. Esimerkiksi tällä hetkellä on käynnissä EU:n rakennerahaston ohjelmakausi 2014-2020, jonka tehtäviksi on määritelty monia aluekehitykseen tähtääviä toimenpiteitä. Nykyisessä ohjelmassa tavoitellaan muun muassa pk-yrityksille parempaa kilpailukykyä liikenneyhteyksiä parantamalla sekä kansainvälistymistä edistämällä. Myös pk-yhtiöiden energiatehokkuutta pyritään parantamaan sekä yritysten innovaatiotoimintaa vahvistamaan.

 

Tuen saajat

Suomessa suurimmat yritystukien saajat ovat olleet suuryrityksiä. Perinteisimpiä tukien saajia ovat mm. Nokia ja verkkoyhtiö Nokia Solutions and Networks. Myös monet laivanvarustamot kuuluvat tuensaajien top 20 -listaan.
Julkinen tuki on saanut osakseen paljon kritiikkiä muun muassa siinä, että valtio tukee monia energiaa kuluttavia suuryrityksiä saamatta kuitenkaan aina vastinetta investoinneilleen.